Verkoopsvoorwaarden

Algemene uiteenzetting:

Deze website wordt beheerd door PSE Belgium nv. Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar PSE Belgium nv.

PSE Belgium nv biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of PSE Belgium nv in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.;

PSE Belgium nv: PSE Belgium nv, Schijnpoortweg 119 in 2170 Merksem, België

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de PSE Belgium nv

Informatie: De informatie of inlichtingen die PSE Belgium nv op grond van een Overeenkomst verschaft aan de Consument.

Merk:  De merken, namen, handelsnamen, logo’s, uithangborden, domeinnamen, ontwerpen, modellen, tekeningen, producten, diensten en of scores van PSE Belgium nv, ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd, geregistreerd of op enige andere wijze beschermd zijn

Overeenkomst: De Overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door PSE Belgium nv.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de PSE Belgium nv georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Partij(en): PSE Belgium nv en/of Consument

Artikel 2 Identiteit van PSE Belgium nv

PSE Belgium nv

Schijnpoortweg 119

2170 Merksem

E-mailadres: store@notp.com

BTW-identificatienummer: BE 0429.146.707

Artikel 3 Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PSE Belgium nv en de Consument. Voordat de Overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.2 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en informaties van PSE Belgium nv vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt PSE Belgium nv slechts na ontvangst van de originele ( digitaal) ondertekende Overeenkomst.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de PSE Belgium nv niet.

Elk aanbod bevat zodanige Informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de PSE Belgium nv zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

4.3 Alle tarieven van deze Overeenkomst zijn inclusief BTW.

4.4 PSE Belgium nv behoudt zich het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

4.5 Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van PSE Belgium nv worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de PSE Belgium nv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de PSE Belgium nv passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de PSE Belgium nv daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 PSE Belgium nv zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

– het bezoekadres van de vestiging van de PSE Belgium nv waar de Consument met klachten terecht kan

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

– de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

– de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst

5.5 PSE Belgium nv zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die van een hoogstaande professionele leverancier mag verwacht worden uitvoeren. Voorts zal PSE Belgium nv met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

5.6.5 De  Consument  ontlast PSE Belgium nv van alle verantwoordelijkheid m.b.t. inhoud en de verdere toepassingen die van de verkregen Informaties worden gemaakt en dit vanaf het moment dat de  Consument de gevraagde Informaties ontvangt. Toevoegingen en/of weglatingen van Informaties of gedeeltes ervan, andere omschrijvingen e.d. ontsnappen immers aan de volledige controlemogelijkheid van PSE Belgium nv.

5.7 De aan de  Consument toegekende paswoorden zijn strikt vertrouwelijk en dienen ook als dusdanig te worden behandeld en de  Consument draagt ter zake de volle verantwoordelijkheid.

Artikel 6 Duur van de 0vereenkomst  Herroepingsrecht Retourbeleid

6.1 De duur van de Overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst, ingaand op “Startdatum Overeenkomst”, tenzij schriftelijk anders vermeld.

6.2. De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der Overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de volgende door PSE Belgium nv bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies:

De gebruikte en verbruikte producten die aan de Consument geleverd werden tijdens de voormelde periode van 14 dagen kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling.

De nog niet gebruikte of verbruikte producten daarop heeft de Consument een Herroepingsrecht cfr. Art. 6.1. PSE Belgium nv zal bij herroeping van de Overeenkomst binnen de wettelijke termijn de nog niet gebruikte of verbruikte producten terugbetalen aan de Consument.

Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de PSE Belgium nv alleen worden uitgesloten indiende PSE Belgium nv dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van de facturen gebeurt online via een beveiligd betalingssysteem.

7.2  De Consument zorgt ervoor om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die online of in onze winkel worden gedaan. De Consument gaat ermee akkoord de account en andere informatie, waaronder  e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we de transacties kunnen voltooien en contact kunnen opnemen als dat nodig is.

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

8.1 Op het Merk behoudt PSE Belgium nv zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten. De Consument erkent dat het Merk de uitsluitende eigendom is van PSE Belgium nv en te allen tijde aan PSE Belgium nv zal toebehoren..

8.2 De Consument verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen (daarin in het bijzonder begrepen een registratieaanvraag op zijn naam van het Merk, van een domeinnaam, een e-mail adres, een geïndividualiseerd telefoonnummer of reserveringen op zoekmachines die het Merk bevatten) die de rechten van PSE Belgium nv op het Merk kunnen beïnvloeden.

Artikel 9 Privacy en gegevensbescherming: PSE Belgium nv als verwerkingsverantwoordelijke

9.1     PSE Belgium nv en de Consument onderkennen dat in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

9.2 De Consument  onderkent dat PSE Belgium nv de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden heeft verkregen en verwerkt een en ander zoals nader omschreven in de Privacy Statement van PSE Belgium nv.

Artikel 10 Klachten

10.1.Eventuele klachten aangaande de verkregen Informaties dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan PSE Belgium nv binnen de 8 dagen na ontvangst. Het overmaken van een klacht ontheft de Consument geenszins van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 PSE Belgium nv levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. PSE Belgium nv heeft er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. PSE Belgium nv kan niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.

11.2 PSE Belgium nv is niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of meer recente informatiebronnen. Het vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

11.3 De website van PSE Belgium nv kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. PSE Belgium nv Behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar is niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

11.3 PSE Belgium nv kan niet instaan voor de juistheid van de geleverde Informatie, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook of het nalaten hiervan, of om welke reden ook met betrekking tot het verkrijgen van, verzamelen en doorgeven van voornoemde Informatie en evenmin vanwege vertraging in het leveren ervan.

11.4 PSE Belgium nv is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het door PSE Belgium nv of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Consument  mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat PSE Belgium nv voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen en ontvangen.

11.5 Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.  Links van derden op onze website kunnen de Consument leiden naar websites van derden die niet aan PSE Belgium nv gelieerd zijn. PSE Belgium nv is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en geeft geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. PSE Belgium nv is niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

11.6 Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

11.7 PSE Belgium nv kan niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

11.8 De Consument erkent uitdrukkelijk dat zijn gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals ze beschikbaar zijn’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

11.9 In geen geval zal PSE Belgium nv, onze directeuren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als de Consument op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

Artikel 12 Oneigenlijk gebruik

12.1 In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen;

(c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden;

(d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden;

(e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie;

(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt;

(h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;

(i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken;

(j) voor enig obsceen of immoreel doel; of

(k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen

12.2  Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke zaken (bijvoorbeeld antwoorden op wedstrijdvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal doorstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk onder de noemer ‘commentaar’), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium.

PSE Belgium nv is en zal niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

De Consument gaat ermee akkoord dat zijn commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De Consument garandeert zijn opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een verwante website kunnen beïnvloeden. De Consument mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof hij iemand anders is dan hemzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. De Consument is als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die hij maakt en de juistheid ervan. PSE Belgium nv  geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door de Consument of een derde partij worden geplaatst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Alle geschillen aangaande de gesloten Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

Artikel 14 Wijzigingen voorwaarden

14.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Consument bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Consument, tenzij schriftelijk anders vermeld.